هنرستان کشاورزی امام صادق ( ع )

هنرستان کشاورزی امام صادق ( ع )
 
1- قبولی پایه اول دبیرستان

2- نمره انضباط بالای 18

3- آوردن حد نصاب نمره رشته کاردانش در برگه هدایت تحصیلی

4- داشتن شرایط سنی 

5- حضور اولیاء و تعهد اخلاقی وانضباطی


[ شنبه دوازدهم مرداد 1392 ] [ 13:10 ] [ مدیریت هنرستان ]

طراح فضای سبز قبل از هر کاری در زمینه طراحی بایستی اطلاعات کامل و جامع ای از شرایط اکولوژیکی منطقه داشته باشد تا بتواند بر آن اساس لیست کاملی از گیاهان منطقه مزبور را بدون هیچ اشکالی تهیه نماید.لذا در این مبحث بر اساس انواع آیتمهای موجود نمونه هایی از گیاهان مختلف معرفی میگردد که امید است مورد توجه قرار گیرد.

* مقاومت به حرارت

1).درختان مقاوم به گرما : پسته—عناب—زیتون--فیلیفرا

2).درختچه های مقاوم به گرما : طاووسی---توری---سه رنگ

3).رونده های مقاوم به گرما : گل کاغذی و.....

4). درختچه های مناسب برای خاکهای گرم : گل ختمی—مورد—درخت مرجان—

* مقاومت به سرما

1).درختان مقاوم به سرما : کاج—ماگنولیا—سروها---سدرها

2).درختچه های مقاوم به سرما : زرشک—شیر خشت—طاووسی—پیروکانتا— شمشاد—برگ نو—سرو خزنده

3). گلهای مقاوم به سرما : کلماتیس—هدراهلیکس

4). درختچه های مناسب برای خاکهای سرد : زرشک—شیر خشت—میخک هندی--کاملیا

* آب و هوا

1). درختانی که به شرایط خشکی هوا مقاومند : زیتون—عناب—آکاسیا—گز شاهی--سنجد

2).درختچه هایی که خشکی خاک را تحمل می کنند : طاووسی—خرزهره—شاه پسند درختی

3). درختانی که خاکهای خیس را تحمل می کنند : کبوده—توسکا—اکالیپتوس—بید –چنار

4). درختچه هایی که به خشکی هوا مقاومند: زرشک—توری—پیروکانتا—انار—پیچ اناری—یاس ایرانی

5). درختانی که رطوبت هوا را تحمل می کنند: ماگنولیا—درخت مرجان—اکالیپتوس

* خاک

1). گیاهانی که نیاز به خاکهای حاصلخیز دارند: ماگنولیا—جونیپروسها—زرشک—انواع ختمی—فنیکسها—بداغ—سه رنگ—میخک هندی و...

2). گیاهانی که خاکهای فقیر را تحمل می کنند : زیتون—کاجها—طاووسی—پیچ امین الدوله—درمنه

3). گیاهانی که خاکهای سبک را تحمل می کنند : زیتون –آکاسیا—برگ بو—یاسمن

4). گیاهانی که خاکهای سنگین را تحمل می کنند : ماگنولیا—کاج—ازگیل—انار—سه رنگ—توری—پیروکانتا-شیر خشت و...

5). گیاهانی که خاکهای کم عمق را تحمل می کنند: اقاقیا—آکاسیا—فنیکسها-انار—سماغ—پیروکانتا و...

6). گیاهانی که خاکهای عمیق را تحمل می کنند: کافور—چنار—بلوط—کاج مطبق—سدروس و...

7). گیاهانی که خاکهای قلیایی را تحمل می کنند : زیتون—ازگیل—اکالیپتوس—کبوده—گردو—شمشاد—برگ بو—انار—مورد—پیچ امین الدوله و...

8). گیاهانی که خاکهای شور را تحمل می کنند: اقاقیا—گز—عرعر—زبان گنجشک—توری—انار—پسته—توت--.....

9). گیاهانی که به خاکهای اسیدی مقاومند : ماگنولیا—کاج—کاملیا—آزالیا—میخک هندی—و...

10). گیاهان مناسب برای خاکهای دستی : داردوست—سماغ –طاووسی—کاجها—جونیپروسها—پیچ امین الدوله و...

* آفتاب دوست وسایه دوست

1). انواع گیاهان آفتاب دوست: عرعر—ابریشم—توسکا—زالزالک—سنجد--ژینکو—گردو—توت—چنار—دم موشی --شیر خشت—شاه پسند—توری—طاووسی—ارغوان—گل کاغذی—ساعتی—یاس—رز رونده-و....

2). سایه دوستها : شمشاد—آزالیا—گل شراب—داردوست—مو چسب – نارون—بلوط—افرا--

* باد

1). گیاهان مقاوم به باد : کافور—زیتون—کاج مطبق—فیکوس—فنیکس-کاج

2). گیاهان حساس به باد : موز—مرکبات—افرای زینتی—و....

*سرعت رشد

1). کند رشدها : کافور—سرو خمر های ماگنولیا—سه رنگ—هدرا هلیکس

2). سریع الرشد : بید—آکاسیا—پیرو کانتا—دم موشی—زیتون تلخ و...

Smog*

گیاهانی که به ترکیبی از دود و مه ( در شهرها) مقاومند:

چنار—عرعر—ماگنولیا—بید—توت—کبوده—اقاقیا—خرزهره—شمشاد—برگ نو—گل کاغذی—و....

* گیاهان کم آفت یا بی آفت

ابریشم—آکاسیا—سرو خمر های—خرزهره—آتریپلکس—طاووسی—گل کاغذی—و....

گیاهان مناسب برای کوهستانها : ابریشم—گوجه گل—دم موشی—شمشاد—مورد—سه رنگ—رزها و...

* فرم و ظاهر درخت

1). ستونی : سرو شیراز—سکویا –کبوده

2). عمودی : زبان گنجشک—ماگنولیا—گز شاهی—گوجه گل توری—برگ نو—شمشاد—ختمی

3). گیاهان باتاج باز : گردو—بلوط—به ژاپنی—یاس ایرانی—

4). گیاهان با تاج گرد : کاج –نارون—مرکبات—زیتون—بلوط—

5). "" با تاج مخروطی : توسکا—سرو خمر ه ای—دیو دار

6). "" با حالت افتاده : بید مجنون –توت مجنون – برخی اکالیپتوسها و...

7). """ با حالت خوابیده : سماغ –شیر خشت—آتریپلکس—یاس ایرانی

* گیاهان مناسب برای پشت زمینه : کاجها—چنار—افرا—نارون—سرو شیراز و...

* گیاهان تک درخت در چمن : ماگنولیا—سرو نقره ای—کاج مطبق—خرمالو—جوالدوز-و...

* گیاهان مناسب برای باد شکن : کاج –گز شاهی—سرو شیراز—اکالیپتوسها و...

* گیاهان مناسب برای سر دیوارها و تراسها : انواع پیچ ها—ابشار طلایی—یاسمنها –گل کاغذی و..

* گیاهان مناسب در چمن : سدروس—دیودار—یاس زرد—سه رنگ—شیشه شوی-برگ بو –پیرو کانتا

* گیاهان مناسب در ظروف کاشت : مرکبات –گل کاغذی—آزالیا—یاسمن و...

* گیاهانی که به ساختمانها خسارت می زنند( بر اثر نفوذ ریشه)

کبوده ( رعایت فاصله 11 متر) –بلوط ( 9متر)-- اقاقیا ( 7 متر) –چنار ( 5 متر)-- آلبالو (3 متر) –سیب و گلابی (4 متر )-- افرا (6 متر ) – ون (6 متر ) و...

[ سه شنبه نوزدهم دی 1391 ] [ 22:47 ] [ مدیریت هنرستان ]

حاصلخيزي خاك عبارت از كيفيتي است كه در نتيجه آن خاك مي تواند مقادير مناسبي از تركيبات و مواد غذايي را كه در حال تعادل با يكديگر نيز مي باشند در اختيار گياه مشخصي قرار دهد.

پتانسيل بالقوه خاك عبارت است از توانايي خاك براي توليد يك گياه مشخص در شرايط خاص مدیریتي. همانگونه كه از تعريف فوق بر مي آيد پتانسيل بالقوة خاك نماينده تأثير كليه عوامل اعم از عوامل خاكي و غير خاكي در محصول است كه مفهوم اقتصادي دارد.

خاك از سه فاز اصلي تشكيل شده است كه شامل جامد ـ مايع و گاز مي باشد و هر سه بر فراهمي مواد غذايي براي گياه موثرند.

بخش جامد معمولاً كاتيونهاي پتاسيم و سديم ، كلسيم ، منيزيم ، آهن ، منگنز ، روي را فراهم مي كند ولي ذرات آلي آن منبع اصلي ازت و تا حدودي گوگرد و فسفر است .

بخش مايع مسئول انتقال مواد غذايي اصلي است و اصولاً كليه عناصر براي جذب بايد به صورت محلول دربيايند .

بخش گازي تبادلات گازيبين موجودات زنده و اتمسفر مي سازد

مواد غذايي بخش جامد ، مايع و گاز از نزديك به هم وابسته اند و داراي اثرات متقابل مي باشند كه نقش موجودات زنده خاك نيز اهميت بسيار زيادي در اين رابطه دارند

عوامل موثر در قابليت دسترسي عناصرغذايي در خاك: 1- ميزان كل عنصر در خاك 2- وجود و يا عدم وجود عنصر در محلول خاك 3- درجه تركيب و سرعت استخلاص عنصر از فاز جامد 4- فعاليت ميكروارگانيسمهاي خاك 5- تفاوت قائل شدن ريشه گياهان ضمن جذب

ميزان موجود در بافت گياه : پر مصرف : O,H,C وK,P,N وS,Mg,Ca

کم مصرف: Mo,Cl,B,Zn,Mn,Cu,Fe و Na,Si,Co

CL آخرين عنصري است كه ضروري بودن آن ثابت شده و در عمليات كربن گيري شركت دارد.

تقسيم بندي فوق ربطي به اهميت اين عناصر نداشته و فقط ميزان موجود گياه را نشان مي دهد.

بعضي از عناصر موجود در گياه ممكن است سمي باشد و در واقع غذا نسستند مانند F,Se,Ni,Al

تقسيم بندي عناصر ضروري بر طبق رفتار بيوشيميايي ووظايف فيزيولوژيكي :

سازنده مواد آلي ، فرآيندهاي اكسيداسيون و احياـ عناصر ضروري در فرآيندهاي آنزيمي O,H,C,S,N

تبديل گروههاي الكلي طبيعي به استر و شركت در فعل و انفعالات انرژي Si,P,B

فعال كننده واكنش هاي آنزيمي ، توازن پتانسيل الكتريكي و اسمزي ( فعاليت غير ويژه‌) Na ,Mg ,Ca ,K

زنجيره هاي انتقال الكترون از راه تغيير ظرفيت Mo , Zn ,Cu ,Fe

انواع جذب: جذب فعال : جذب با صرف انرژي و در خلاف جهت شيب اختلاف پتانسيل شيميايي

جذب غير فعال : جذب در جهت شيب پتانسيل الكترو شيميايي

از نظر گياه عناصر موجود خاك در سه حالت از لحاظ جذب قرار دارند

1ـ مواد معدني يا آلي تثبيت شده و قابل استفاده در خاك و يا عناصر جزء ساختمان كاني ها

2 ـ عناصر به شكل قابل تبادل

3 ـ عناصر موجود در محلول خاك ( معمولاً به صورت يوني)

توصيه كودي بايد شامل نكات زير باشد

•چه عناصري بايد مصرف شوند - از هر عنصرچه ميزان مورد نياز است

•اين ميزان از عنصر توسط چه نوع كودي بايد تامين گردد - كود در چه زماني بايد مصرف شود

•نحوه مصرف چگونه است - سابقه كوددهي - پتانسيل توليد - وضعيت عنصر در خاك و گياه

•حد بحراني در خاك و يا گياه - وضعيت ساير عوامل موثر در توليد

روشهاي مصرف كود:

•مصرف به صورت نواري در كنار و زير بذر

•مخلو ط با خاك همراه با شخم

•مصرف كود همراه با آب ابياري ويا تزريق درسيستم تحت فشار

•مصرف در عمق به صورت چالكود و نوار كود

محلول پاشي برگ و ميوه - تزريق در تنه درختان

[ سه شنبه نوزدهم دی 1391 ] [ 22:44 ] [ مدیریت هنرستان ]
طبق تحقیقات اخیر، مغز برخی حشرات، نقش موثرتری نسبت به چشمان آنها در سیستم بینایی ایفا می کند
تقریبا 80 درصد ادراک ما از محیط، بستگی به حس بینایی دارد، اما بتازگی یک تحقیق، سوالی چالش برانگیز را در این مورد به وجود آورده: «نقش مغز در بینایی مهم تر است یا نقش چشم؟»


ادامه مطلب
[ سه شنبه نوزدهم دی 1391 ] [ 22:26 ] [ مدیریت هنرستان ]
امتحانات نوبت اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از روز شنبه مورخ ۲/۱۰/۹۱ در دو نوبت ساعت ۸:۳۰ مخصوص دانش اموزان سال سوم و همچنین دانش آموزان باقیمانده سوم سال تحصیلی گذشته (دانش آموزان دوره دیماه ) و نوبت ۱۰:۳۰ مخصوص دانش آموزان و هنرجویان سال اول عمومی و دوم آغاز گردید .

این دوره از امتحانات تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ ادامه خواهد داشت و کارنامه دانش آموزان و هنرجویان حداکثر یک هفته بعد از آخرین امتحان تحویل داده خواهد شد .

برنامه امتحانات را می توانید در ادامه مطالب مشاهده نمائید :


ادامه مطلب
[ شنبه دوم دی 1391 ] [ 22:51 ] [ مدیریت هنرستان ]
هنرآموزان اموردامی :

۱- دکتر میرهاشم فتحی وند ( دامپزشک )

۲- مهندس سیداحمد شکراللهی ( لیسانس دامپروری )

۳- مهندس مهدی مهرآبادی ( فوق لیسانس علوم دامی )

هنرآموزان امور زراعی و باغی

۱- دکتر میرزا حسین رشنو ( دکترای زراعت )

۲- مهندس ابوالفضل کاردان ( لیسانس زراعت )

۳- مهندس سجاد عظیم زاد ( لیسانس منابع طبیعی )

۴- مهندس محمد جهانگیری ( لیسانس امور باغی )

[ چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 ] [ 9:12 ] [ مدیریت هنرستان ]
با سلام

چنانچه نظر و یا سوالی دارید که ما باید جوابگو باشیم لطفا سوال یا نظر خود را به ایمیل هنرستان کشاورزی امام صادق (ع) به آدرس

Hk1255@gmail.com

ارسال نمائید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیم
[ شنبه یازدهم آذر 1391 ] [ 23:29 ] [ مدیریت هنرستان ]

با سلام

رشته های موجود در هنرستان کشاورزی امام صادق (ع ) در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بدین شرح می باشد :

پایه اول عمومی 

پایه دوم رشته ایجاد و نگهداری فضای سبز 

پایه دوم رشته زراعت غلات

پایه دوم رشته مرغداری صنعتی

پایه دوم رشته پرورش صنعتی گاو

پایه سوم رشته ایجاد و نگهداری فضای سبز

پایه سوم رشته زراعت غلات

پایه سوم رشته مرغداری صنعتی

پایه سوم رشته پرورش صنعتی گاو  

[ شنبه یازدهم آذر 1391 ] [ 23:4 ] [ مدیریت هنرستان ]
آدرس هنرستان کشاورزی امام صادق (ع):

۱- جاده ساوه - رباط کریم میدان امام خمینی (پمپ بنزین) بطرف اتوبان تهران قم جنب روستای حکیم آباد.

۲- کیلومتر ۲۵ اتوبان تهران قم - جنب روستای حکیم آباد

شماره تلفن همراه :۰۹۱۲۶۲۸۵۲۷۱-09100216018

[ چهارشنبه سی ام آذر 1390 ] [ 11:57 ] [ مدیریت هنرستان ]

در بین شرکت کنندگان حاضر در بخش علمی کشوری مسابقات مهارتی شاخه کاردانش ، هنرجو افشین بخشی در رشته مرغداری صنعتی به مرحله عملی کشوری این مسابقات راه پیدا کرد .

[ پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1390 ] [ 10:39 ] [ مدیریت هنرستان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز